אישור
כל עובד - מחולל קבלת היתר לשינוי תנאי העסקה / לפיטורי עובדת
דף הבית > מחולל קבלת היתר לשינוי תנאי העסקה / לפיטורי עובדת
מחולל קבלת היתר לשינוי תנאי העסקה / לפיטורי עובדת
תקציר
חוק עבודת נשים, התשי"ד 1954 מעניק לעובדות ולעובדים, בכפוף לקיומם של תנאים מסוימים הגנה מפני שינויים בתנאי העסקתם ו/או מפני פיטורים. סעיף 9 לחוק עבודת נשים קובע, כי חל איסור לפטר עובדת בהריון אם עבדה 6 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אלא אם ניתן היתר משר העבודה. כמו כן, בהתאם לסעיף 9(ג)(1א) לחוק עבודת נשים, לא יפטר מעסיק עובדת בתקופה של 60 יום לאחר תום חופשת הלידה, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופה זו, אלא בהיתר. איסור הפיטורים כאמור אינו מותנה בותק של העובדת. הסמכות למתן היתרים באמור, הואצלה לממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית