אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
סוגיות נפוצות
מה חדש? תפוח בדבש עו"ד הלית כהן-רזניצקי ,עו"ד עמוס הלפרין,עו"ד דנה להב לקראת חגי תשרי, ריכזנו במאמר זה סוגיות הנוגעות לזכויות העובדים בתקופת החגים

סקירה מקצועית- הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו עו"ד עמוס הלפרין חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002 קובע כי מעסיק ימסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, ואם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 - לא יאוחר משבעה ימים, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה.

סקירה מקצועית - העסקת עובדים זרים עו"ד דנה להב הליך העסקת עובד זר בישראל הינו הליך דו-שלבי: בשלב הראשון, ובהתאם להוראות חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 אזרח זר המבקש לעבוד בישראל, חייב לקבל אשרת עבודה תואמת ממשרד הפנים. בשלב השני, לפי הוראות סעיף 1יג(א) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 מעסיק ישראלי המבקש להעסיק עובד זר, חייב לקבל היתר העסקה ממשרד הפנים. מאמר ...

אופן חישוב זכאות חופשה ודמי חופשה עו"ד הלית כהן-רזניצקי חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 קובע את זכאותם של עובדים לימי חופשה, לפי שנות ותק. החוק קובע את הזכאות בימים קלנדריים. משמע, הזכאות על פי החוק כוללת גם את ימי המנוחה השבועית. מאמר זה מפרט את אופן חישוב הזכאות לעובד וכן את אופן חישוב ערך יום חופשה.

חדשות לכל החדשות
סוגיות בדיני עבודה
זכאות עובד לשעת הורות25/10/2016

בהתאם לתיקון לחוק, עובד שמועסק במשרה מלאה יהיה רשאי לממש את הזכות לשעת ההורות לבדו או לסירוגין עם בת זוגו בהתקיים התנאים המפורטים.

פסיקה
תביעת מורה שהועברה ללמד בבית ספר מחוץ לעיר מגוריה נדחתה תוך התבססות על נוהל המופעל במגזר הערבי19/10/2016

העובדת, הינה מורה בבית ספר יסודי ועובדת משרד החינוך הועברה ללמד מבית ספר שבעיר מגוריה, טייבה, לבית הספר בעיר רמלה. במסגרת התביעה טענה העובדת, כי על פי נוהלי משרד החינוך והניקוד המגיע לה הייתה זכאית להמשיך ולעבוד בבית הספר שבעיר מגוריה, ולא היה מקום להעבירה. מנגד טען המעסיק, כי שיבוצה של העובדת נעשה בהתאם לנוהל קבוע ואחיד: "נוהל העברות, שיבוצים והשלמות" במגזר הערבי בהתאם לוותק ולפרמטרים נוספים. בית הדין פסק, כי לאחר בחינת כל הטענות והראיות שבתיק, לא מצא שנפל פגם כלשהו בתהליך שיבוץ העובדת, ועל כן דין תביעתה להידחות.

 

סוגיות בדיני עבודה
החובה לתת הודעה לעובד על תנאי העסקתו כאשר נמסר לעובד הסכם עבודה בכתב19/10/2016

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002 (להלן: "החוק") קובע, כי מעסיק ימסור לעובד, לא יאוחר מ- 30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, ואם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג -1953 - לא יאוחר מ- 7 ימים, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה. במידה ונמסר לעובד הסכם עבודה בכתב, שנכללו בו כל העניינים הנדרשים לפי החוק, יהיה בכך משום מילוי חובתו של המעסיק למסירת הודעה על תנאי עבודה.

דברי הסבר
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 15), התשע"ו -201613/10/2016

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 15), התשע"ו -2016 פורסם ברשומות וקובע מספר חובות על מעסיק ציבורי גדול כהגדרתו בחוק, על מנת להבטיח ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בקרב עובדיו.

פסיקה
לצורך מתן נקודות הזיכוי יש לראות במסתננים כמי ששהייתם והעסקתם בישראל כדין עד שיוסדר אחרת עניינם10/10/2016

המעסיקה העסיקה עובדים מאריתריאה וסודן. המחלוקות בין הצדדים הינן בשאלה, האם חייבת המעסיקה בתשלום היטל על העסקת עובדים זרים והאם העובדים זכאים לנקודות זיכוי. לטענת המעסיקה, העובדים הם פליטים או מבקשי מקלט ואינם בגדר "עובדים זרים" ועל כן, אינה חייבת בתשלום ההיטל בגינם וכן העובדים הם תושבי ישראל בהתאם להגדרה הקבועה בפקודת מס הכנסה, ולכן הם זכאים לנקודות זיכוי המוענקות לתושבי ישראל. פקיד השומה טען, כי יש לחייב את המעסיקה בתשלום ההיטל וכן העובדים אינם אזרחי ישראל או תושבים בה, ואינם עונים להגדרת "תושב חוץ זכאי", ולכן אינם זכאים לנקודות זיכוי. בית המשפט קבע, כי ההיטל מוטל על מעסיקים ישראליים המעסיקים עובדים זרים, במטרה לצמצם את הפער בין עלות העסקת עובד ישראלי לבין עלות העסקת עובד זר, ובכך להגן, במידת מה, על העובד הישראלי. בהתחשב בתכלית זו, נראה כי צודק ונכון להטיל את ההיטל אף על העובדים במקרה הנדון. נקבע, כי לכל אחד מהעובדים המסתננים זכות יסודית הנגזרת מהשמירה על חייו, גופו, כבודו וקניינו, לעבוד לפרנסתו, כל עוד לא נאסר עליו לעשות כן על פי חוק. אמנם ברישיון שהוענק לעובדים לא צוין שהמחזיק ברישיון "רשאי לעבוד", אולם בכך בלבד אין כדי לשלול זכות יסודית של כל אדם לעבוד לפרנסתו ולמחייתו. נקבע, כי יש לראות בעובדים כמי ששהייתם בישראל כדין והעסקתם מותרת לצורך פרשנות כללי הזיכוי והחלתם.

פסיקה
התעמרות כנגד עובדת הובילה לפיצוי כספי בגין עוגמת נפש10/10/2016

העובדת עבדה בחברה משך זמן רב, החזיקה במפתח למשרד ולכן יכלה להגיע מוקדם יותר וסיימה עבודתה בשעה מוקדמת. הואיל והיתה חד הורית, המעסיקה התחשבה בה ולא התערבה בשינוי שעות העבודה. בשלב מסוים גילתה המעסיקה כי העובדת ניהלה שיחות טלפון, דיווחה על היקף שעות עבודה אשר לא תאם את שעות העבודה בפועל. לפיכך, החלה המעסיקה להתייחס בצורה פוגענית כלפי העובדת. הדבר קיבל ביטוי בהוצאת מכתב חריף בו נזפה המעסיקה בעובדת וקבעה כי בגין כל שיחת טלפון פרטית יתאפשר קיזוז משכר. כמו כן, כאשר המעסיקה העבירה את משרדיה למקום אחר, היא הושיבה את העובדת בחדר מבודד, המפוקח ע"י המנהל, בחוסר מעש ובמתן עבודה מועטה המשפילה את כבוד העובדת ומחייבת דיווח על יציאה להפסקה לרבות לשירותים. לאחר זמן מה, פוטרה העובדת ללא כל שימוע ותוך ניסיון לקיים מו"מ בדבר סיום יחסי העבודה ותשלום זכויות סוציאליות. העובדת תבעה פיצוי בגין עוגמת נפש והתעמרות בה. ביה"ד קיבל את מרבית תביעת העובדת וקבע כי, אילוץ העובדת לשהות בחדר ריק מציוד עבודה, כמעט ללא מעש ובמעקב צמוד של המנהל עם חובה לדווח על כל יציאה מהחדר לרבות יציאה לשירותים, במשך כחודשיים וחצי, פוגע בכבוד האדם ומהווה התעמרות של המעסיקה בעובדת אשר מזכה בתשלום פיצוי בגין עוגמת נפש.

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
הכל על טופס 161- הפרטיקה של מילוי הטופס... מלון קרלטון, ,תל-אביב | 31/10/2016 לפרטים
והרשמה

הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 06/11/2016 לפרטים
והרשמה

קורס ביקורת תלושי שכר - מרכז מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 09/11/2016 לפרטים
והרשמה

הסמכת חשבי שכר בכירים - מכללת חשבים בשיתוף היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו הקריה האקדמית אונו, רחוב החרושת 32, אור יהודה | 16/11/2016 לפרטים
והרשמה

Excel Basic מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 21/11/2016 לפרטים
והרשמה

מחלקת "כל עובד" בוידאו עוד כתבות מצולמות
חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

הגבלת פיטורי עובדת בהיריון ולאחר לידה
17/06/2013

מדד מחירים 99.10 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9464.00 ש''ח שכר מינימום 4825.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 421.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד