אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
סוגיות נפוצות
סוגיות בהעסקת עובדים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום העצמאות עו"ד הלית כהן-רזניצקי ,עו"ד עמוס הלפרין יום העצמאות נקבע כ"חג" שהוא יום שבתון במסגרת חוק יום העצמאות התש"ט-1949. לפיכך, בשילוב עם הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה הנ"ל, יום העבודה ביום הזיכרון, שהוא ערב יום העצמאות, יהיה של 7 שעות. במידה ונקבע במסגרת של חוזה עבודה, הסכם קיבוצי/צו הרחבה או נוהג, יום עבודה שתחומו קצר יותר, יש לנהוג בהתאם.

היעדרות עובד ביום הזיכרון לשואה ולגבורה עו"ד מיטל דולב-בלט בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959 אין כל התייחסות להיעדרות של עובד מעבודתו, המזכה אותו בשכר כאילו עבד. עם זאת, יתכנו הסדרים המיטיבים עם העובד, לפיהם יום הזיכרון לשואה ולגבורה ייחשב כיום בחירה, המזכה את העובד להיעדר מעבודתו בתשלום.

זכויות עובדים במהלך החגים עו"ד הלית כהן-רזניצקי ,עו"ד עמוס הלפרין,עו"ד דנה להב לקראת החגים הבאים עלינו לטובה, ריכזנו עבורכם במאמר זה סוגיות שונות הקשורות לעובדים בחגים, כגון: שעות העבודה בערבי חג, זכאות עובד חודשי, יומי ושעתי לתשלום ימי חג, עבודה בחול המועד, שי לחג ועוד.

דמי מחלה - סקירה מקצועית עו"ד הלית כהן-רזניצקי חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 הוא החוק העיקרי שמסדיר את זכויות העובדים בעת היעדרותם מהעבודה בשל מחלה. בחוק נקבע כי כאשר עובד נעדר מעבודתו בשל אי-כושר לבצע את העבודה עקב מצב בריאות לקוי - הנקבע על פי ממצאים רפואיים - יהיה זכאי לתשלום ממעסיקו בשל ימי היעדרות אלה. מטרת החוק הנה לאפשר קיום לעובד ולבני משפחתו בזמן מחלת העו...

חדשות לכל החדשות
פסיקה
דחיית מועמד לעבודה על רקע לימודיו באוניברסיטת אריאל הינה דעה פוליטית הנגועה באבק של אפליה25/04/2017

מועמד לעבודה שלח קורות חיים למעסיק פרטי שהתכוון להקים חברה. בקורות החיים צוין בין היתר, כי המועמד לעבודה רכש השכלה "באוניברסיטת יהודה ושומרון". המעסיק דחה את המועמד לעבודה וכתב לו בדוא"ל את הדברים הבאים: "לעולם לא אקח לעבודה מישהו שלמד ב"אוניברסיטה" בשטחים המוחזקים, גם לו היה זה ביל גייטס". לאור דברים אלו, נתבע המעסיק באפליה אסורה על רקע השקפת עולמו או מחמת דעותיו. המעסיק טען כי לא ידע מה דעותיו של המועמד לעבודה ולכן לא מדובר על אפליה על רקע השקפה וכן שהנימוק לדחיית המועמד הוא בשל מקום הלימודים שמדורג אחרון בארץ. בית הדין קבע כי בזמן שליחת ההודעה הנגועה באפליה, לא הוקמה חברה והמעסיק לא העסיק עובדים מכאן שהוראות החוק לא חלות. עוד נקבע כי הודעת הדוא"ל הינה "הכתמה" שיש בה משום אפליה. בית הדין קבע שהנימוק עליו נשען המעסיק לצורך דחיית המועמד מכיל שיקול שאינו ענייני אשר יש בו אבק של אפליה בפיצוי בסך 10,000 ש"ח.

פסיקה
לגלוג ופגיעה בעובדת על רקע נטיותיה המיניות והיותה אישה זיכה עובדת בפיצויים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה25/04/2017

העובדת הועסקה במשך שנים בתפקידים שונים באגף הביטחון של משרד התחבורה. פרק זמן קצר לאחר שהחלה את תפקידה האחרון, נוצר קשר רומנטי בין העובדת לבין עובדת נוספת באגף הביטחון והשתיים הפכו לבנות זוג. לטענת העובדת, מרגע שנודע למנהלה הישיר על מערכת היחסים הזו, המנהל החל להתנכל לה עד שלבסוף פיטר אותה. בית הדין חייב את המדינה לפצות העובדת בפיצוי בסך 86,870 ש"ח עקב התנכלות, השפלה וזלזול רב מהם סבלה על רקע נטיותיה המיניות והיותה אישה וכן בגין ניהול שימוע מרחוק ללא מתן אפשרות לעובדת לטעון טיעוניה.

פסיקה
מעסיק זוכה מעבירה של אי תשלום שכר מינימום מאחר ששילם לעובדו שכר חודשי הכולל תשר מעבר לשכר המינימום18/04/2017

הוגש כתב אישום כנגד המעסיקה בטענה שלא שילמה את מלוא שכר המינימום בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 וכן הואשמה בהעסקת עובד מבלי ששילמה לידיו במועד סיום עבודתו את יתרת החופשה שעמדה לזכותו וזאת בהתאם לחוק חופשה שנתית, התשי"א- 1951. לעמדת בית הדין, כל עוד לא נאסר תשלום התשר על פי חוק, לא ניתן להתעלם מהסכומים המשולמים לעובדים במסגרת התשר כשהם ניתנים לעובד בשל ועקב עבודתו. זאת ועוד, העובדים חתמו על הסכמי עבודה, ובהסכמים אלה צוין באופן מפורש, כי תשלומי התשר שייכים למעסיק. משהוסכם בין הצדדים במפורש, כי התשר שייך למעסיק ומשהתיר המעסיק לעובדים ליטול את הכסף, לא שאלת העברת הכסף בקופת המעסיק ודיווחו כשכר הוא שיכריע בשאלה האם יש לראות בתשלומי התשר כשכר. העובדים ציינו, כי ידעו שאם שכרם ייפול משכר המינימום יהיו זכאים להפרשי תשלום, אך הודו, כי התשלומים שקיבלו במסגרת התשר עלו באופן ניכר על שכר המינימום הקבוע בחוק. נקבע, כי משההסכם בין הצדדים קבע במפורש, כי תשלומי התשר שייכים למסעדה, ומשעמדת בית הדין היא, כי לצורך דיון בשאלת ההרשעה בפלילים יש לקחת בחישוב שכר המינימום את תשלומי התשר, ומשהוכח כי הסכומים שקיבלו העובדים עלו על תשלומי שכר המינימום באופן ניכר, נמצא כי המדינה לא הרימה את הנטל להוכיח קיומו של היסוד העובדתי של אי תשלום שכר מינימום כחוק. בנוסף נקבע, כי אין בסיס ליסוד הנפשי, המעסיקה הוכיחה כי נהגה ללא מחשבה פלילית.

פסיקה
אי כיבוד זכויות העובד מהווה הרעה מוחשית בתנאי עבודה ונסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו18/04/2017

העובד עבד כגנן אצל המעסיקה כ- 10 שנים עת התפטר מעבודתו עקב אי תשלום זכויותיו השונות. העובד טען כי התפטרותו היא בגדר "התפטרות אחרת שדינה כפיטורים" המצדיקה תשלום פיצויי פיטורים לפי סעיף 11 לחוק פיצוי פיטורים. בית האזורי דחה את תביעת העובד וקבע שאינו זכאי לפיצויים מאחר והעובד לא נתן לחברה פרק זמן סביר ומספק על מנת לתקן את הטעון תיקון. בית הדין הארצי לעבודה הפך את קביעת האזורי, קיבל את ערעור העובד וקבע כי העובד זכאי בנסיבות התפטרותו לפיצויי פיטורים היות והתקיימו נסיבות שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו שהם אי תשלום זכויות כדין. כמו כן התקיים קשר סיבתי בין ההתפטרות לנסיבות כך שאין לדרוש שימשיך בעבודתו וכן התקיים החריג לתנאי לפיו אי מתן התראה למעסיק לא ישלול את הזכות לפיצויי פיטורים, שכן הסיכוי שהמעסיקה תתקן את הפגיעה בעובד הוא מזערי.

סוגיות בדיני עבודה
היעדרות עובד ביום הזיכרון לשואה ולגבורה18/04/2017

בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959 אין כל התייחסות להיעדרות של עובד מעבודתו, המזכה אותו בשכר כאילו עבד. עם זאת, יתכנו הסדרים המיטיבים עם העובד, לפיהם יום הזיכרון לשואה ולגבורה ייחשב כיום בחירה, המזכה את העובד להיעדר מעבודתו בתשלום.

דברי הסבר
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 56), התשע"ז-201709/04/2017

ביום 30.3.2017 פורסם ברשומות חוק עבודת נשים (תיקון מס' 56), התשע"ז- 2017, שעניינו הרחבת הזכות לשעת הורות. בהתאם לתיקון לחוק, שעת ההורות תהא למי שעובד/ת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה או שהעובד/ת מועסק/ת במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות, לפי הנמוך.

דברי הסבר
חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס' 3), התשע"ז-201709/04/2017

ביום 3.4.2017 פורסם ברשומות חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון מס' 3), התשע"ז- 2017 לפיו, מעסיק של מאבטח חייב להעמיד לרשות המאבטח עמדה מקורה או מוצלת באופן אחר, המספקת הגנה מגשם ומשמש. כמו כן, בהתאם לתיקון לחוק, המעסיק יעמיד לרשות המאבטח בעמדה זו אמצעי חימום או קירור הולמים, בהתאם לעונות השנה ולתנאי מזג האוויר במקום.

חוזרים
לרגל חג הפסח נדחה מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח09/04/2017

לרגל חג הפסח נדחה מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח ל- 24.4.2017 (במקום 21.4.2017)

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
קורס הקלטות מאקרו מכללת מגמות , אם המושבות 94, פארק עופר, פתח תקוה | 27/04/2017 לפרטים
והרשמה

קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים מכללת מגמות, אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 09/05/2017 לפרטים
והרשמה

קורס דיני עבודה מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 10/05/2017 לפרטים
והרשמה

Excel Basic מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 17/05/2017 לפרטים
והרשמה

הסמכת חשבי שכר בכירים - מכללת חשבים בשיתוף היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו הקריה האקדמית אונו, רחוב החרושת 32, אור יהודה | 22/05/2017 לפרטים
והרשמה

מחלקת "כל עובד" בוידאו עוד כתבות מצולמות
חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

הגבלת פיטורי עובדת בהיריון ולאחר לידה
17/06/2013

מדד מחירים 100.10 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9673.00 ש''ח שכר מינימום 5000.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 421.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד