אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
סוגיות נפוצות
דמי מחלה - סקירה מקצועית עו"ד הלית כהן-רזניצקי חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 הוא החוק העיקרי שמסדיר את זכויות העובדים בעת היעדרותם מהעבודה בשל מחלה. בחוק נקבע כי כאשר עובד נעדר מעבודתו בשל אי-כושר לבצע את העבודה עקב מצב בריאות לקוי - הנקבע על פי ממצאים רפואיים - יהיה זכאי לתשלום ממעסיקו בשל ימי היעדרות אלה. מטרת החוק הנה לאפשר קיום לעובד ולבני משפחתו בזמן מחלת העו...

זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בראש השנה האזרחית עו"ד מיטל דולב-בלט סילבסטר הוא השם המקובל בישראל ללילה שבין ה- 31.12 ל- 1.1, עת מתחילה שנה אזרחית חדשה. בראש השנה האזרחית החוק מאפשר לעובד לנצל יום חופש לבחירתו על חשבון ימי החופשה הצבורים לו.

סקירה מקצועית - העסקת עובדים זרים עו"ד דנה להב הליך העסקת עובד זר בישראל הינו הליך דו-שלבי: בשלב הראשון, ובהתאם להוראות חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 אזרח זר המבקש לעבוד בישראל, חייב לקבל אשרת עבודה תואמת ממשרד הפנים. בשלב השני, לפי הוראות סעיף 1יג(א) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 מעסיק ישראלי המבקש להעסיק עובד זר, חייב לקבל היתר העסקה ממשרד הפנים. מאמר ...

אופן חישוב זכאות חופשה ודמי חופשה עו"ד הלית כהן-רזניצקי חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן: "החוק") קובע את זכאותם של עובדים לימי חופשה, לפי שנות ותק. החוק קובע את הזכאות בימים קלנדרים. משמע, הזכאות על פי החוק כוללת גם את ימי המנוחה השבועית. דהיינו - אם על פי חוק זכאי עובד ל-16 ימי חופשה בשנה בוותק של 1-5 שנים (ברוטו), אזי הכוונה היא ל-14 ימי חופשה בפועל (נטו...

חדשות לכל החדשות
פסיקה
התקבלה תביעה ייצוגית בעניין אי קבלת תוספת וותק מכוח ההסכם הקיבוצי בענף השמירה24/01/2017

התקבלה תביעה ייצוגית של עובדים בענף השמירה בעילת אי תשלום תוספת ותק בהתאם להסכם הקיבוצי. על המעסיקה חל ההסכם הקיבוצי בענף השמירה משנת 1972. המעסיקה טענה כי תוספת הותק לא עודכנה משנת 1979 ואינה ברת תביעה כי אין לה ערך כלכלי. ההסתדרות טענה כי תוספת הותק נקובה במטבע של לירה ועודכנה ב- 1983 אבל מאז נשחקה עד אשר בוטלה בשנת 2008. בית הדין קיבל את התביעה וקבע כי יש לחשב את תוספת הותק פשוטו כמשמעו כקבוע בהסכם הקיבוצי ועל המעסיקה לשלם לעובדיה (למעט עובדי אבטחה) תוספת ותק שנתית בשיעור התעריף ליום לכל שנת עבודה עד למקסימום 10 שנות עבודה. הזכות לתוספת ותק מכוח ההסכם הקיבוצי הינה בעלת מאפיינים של חקיקת מגן ומדובר בקבוצת עובדים חלשה וקשת יום המשתכרת קרוב לשכר מינימום ונגישותם לערכאות המשפטיות לא קלה. בית הדין הורה על מינוי ממונה ובהמשך הנחה את הצדדים על המשך ההתנהלות לקיום פסק הדין. בנוסף, נפסק כי המעסיקה תשלם לעובד גמול מיוחד בסך 50,000 ₪.

פסיקה
שעות כוננות בעבודה בהן העובד אינו נדרש לעבוד אינן מזכות בשכר באופן גורף23/01/2017

העובדת עבדה כמדריכת שיקום בהוסטל לצעירים פגועי נפש. במסגרת עבודתה היתה צריכה לשהות במקום העבודה בשעות הלילה. בסיום יחסי עובד מעביד, לאחר כשתי שנות עבודה, דרשה תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית, הפרשי דמי חגים והבראה וכן תשלום בעבור שעות הכוננות והגדרתם כשעות עבודה. המחלוקת בין הצדדים היתה האם זכאית העובדת להפרשי שכר בגין עבודה בשעות הלילה. לעניין תשלום הפרשי שכר על משמרות לילה, נקבע כי העובדת קיבלה שכר מלא עבור שעות עבודה בפועל בלבד וכי עבור שעות לינה אינה זכאית לתשלום שכר מעבר להסכם החוזי בין הצדדים. בית הדין הארצי קבע כי "שעות כוננות" בעבודה בשעות הלילה, בהן העובד נוכח לבקשת המעסיק אך שהותו במקום העבודה רק "נלווית לביצוע העבודה" תוך שהוא בטל מתעסוקה וחופשי לעשות כרצונו, לא יוכרו כשעות עבודה ויראו אותן כשעות נוכחות שעליהן אין חובת תשלום שכר מינימום.

פסיקה
בית הדין פסק פיצויים לגננת שפוטרה ללא שימוע ימים ספורים לאחר פתיחת שנה"ל23/01/2017

העובדת שימשה כגננת בגן ילדים במשך 22 שנים. העובדת קיבלה זימון לשימוע אולם לא התייצבה ולאחר מספר ימים קיבלה מכתב פיטורים. יצוין, כי אין מדובר בפעם הראשונה בה הוזמנה העובדת לשימוע ונמסר לידיה מכתב פיטורים. כך, גם בעבר נשלחו אליה הודעות פיטורים ובסופו של דבר, עבודתה נמשכה כסדרה והיה מדובר בהזמנה פורמלית שנשלחה אליה, כשבפועל, כפי שאירע בעבר, לאורך השנים, ברור היה לעובדת, כי בסופו של דבר, אין בכוונת המעסיקה לפטרה. כמו כן, במכתב הזימון לשימוע נכתב, כי נשקלת הפסקת עבודתה של העובדת בשל מספר נרשמים קטן לגן בו עבדה ומטעמים פדגוגיים. לאחר שנשלח לעובדת מכתב פיטורים, העובדת זומנה ליום היערכות בגן. למחרת היום כינס המנהל אצל המעסיקה את כלל הגננות שפעלו מטעם המעסיקה והודיע על סגירת גנה של העובדת "ופיזור" הילדים ביתר הגנים הקיימים. נקבע שהחלטה זו שפירושה פיטורי העובדת, התקבלה באופן חד צדדי על ידי המעסיקה, לאחר שהחלה שנת הלימודים, מבלי שקדם לה שימוע פרטני ומבלי שהיה באפשרות העובדת להגיב. בשלב זה נקבע, כי המעסיקה פעלה באופן פסול, ובניגוד לדין, עת הודיעה לעובדת על הפסקת עבודתה, לאחר פתיחת שנת הלימודים. זאת ועוד, בסופו של דבר הגן בו עבדה העובדת נפתח עם גננת חדשה וכשפנתה העובדת על מנת להשתבץ בשנה העוקבת -תשע"ד היא נתקלה בהתעלמות. לאור האמור לעיל, נפסקו לעובדת פיצויי פיטורים וכן זכויות סוציאליות נוספות.

חוזרים
ביה"ד פסק 250 אלף שקל לעובדות החרדיות בחברת נטסורס בגין פגיעה בהתארגנות23/01/2017

ביום 9.1.2017 פרסמה ההסתדרות הודעה לפיה בית הדין קיבל את תביעת ההסתדרות וקבע כי נטסורס, שהפעילה את מוקד שירות הלקוחות של גולן טלקום, פגעה בזכות ההתארגנות של עובדותיה - ותפצה אותן ברבע מיליון שקל.

חוזרים
הסכם ענפי חדש בענף ההובלה19/01/2017

ביום 15.1.2017 פרסמה ההסתדרות הודעה לפיה איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות והתאחדות בעלי מפעלי הובלה בישראל חתמו בסוף השבוע האחרון על הסכם ענפי חדש בענף ההובלה. ההסכם קובע את העלאת שכר הבסיס בענף מעל לשכר המינימום במשק ומגדיל את קצובת האש"ל ואת הפקדות המעסיק לקרן ההשתלמות.

חוזרים
תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני - עדכון19/01/2017

בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, יש לעדכן את תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני החל מיום 1.1.2017 לסכום של 16,444 ש"ח לחודש (במקום 16,089 ש"ח לחודש).

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
עושים לכם סדר בחוק ההסדרים מלון קרלטון, תל-אביב | 30/01/2017 לפרטים
והרשמה

הסמכת חשבי שכר בכירים - מכללת חשבים בשיתוף היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו הקריה האקדמית אונו, רחוב החרושת 32, אור יהודה | 12/02/2017 לפרטים
והרשמה

הסדרה ואכיפה בדיני עבודה מלון קרלטון, תל-אביב | 13/02/2017 לפרטים
והרשמה

EXCEL מתקדם מכללת מגמות, פארק עופר, פתח -תקוה, דרך אם המושבות 94 | 20/02/2017 לפרטים
והרשמה

Excel Basic מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 21/02/2017 לפרטים
והרשמה

מחלקת "כל עובד" בוידאו עוד כתבות מצולמות
חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

הגבלת פיטורי עובדת בהיריון ולאחר לידה
17/06/2013

מדד מחירים 98.90 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9673.00 ש''ח שכר מינימום 5000.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 421.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד