אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
סוגיות נפוצות
חובת עריכת שימוע טרם פיטורי עובד במגזר הפרטי ואופן קיומה החובה לערוך שימוע לעובד בטרם פיטוריו (חובה הידועה גם כזכות הטיעון או זכות השימוע) נולדה במגזר הציבורי. עם זאת, בהלכות שנקבעו על ידי בית הדין הארצי לעבודה ובשורה של פסקי דין של בתי הדין האזוריים, הורחבה זכות השימוע, כך שתחול גם במגזר הפרטי.

חופשה שנתית - סקירה מקצועית עו"ד דנה להב זכותו של עובד לצאת לחופשה שנתית במהלך שנת העבודה היא זכות בסיסית ויסודית במשפט העבודה, והיא מעוגנת בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951. מאמר זה מרכז סוגיות נפוצות בנושא זה.

סוגיות בתשלום דמי הבראה עו"ד מיטל דולב-בלט מעסיקים רבים נוהגים לשלם דמי הבראה בחודשי הקיץ. הזכאות לדמי הבראה מוסדרת בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש ובצו ההרחבה שהוצא לו. מאמר זה מרכז את העקרונות המנחים לתשלום דמי הבראה.

כל מה שצריך לדעת על העסקת נוער עו"ד מיטל דולב-בלט במהלך חופשת הקיץ, נערים ונערות (עד גיל 18) מצטרפים לשורות כוח העבודה. במקום שחוקי העבודה מתייחסים לעובד באשר הוא עובד, ולא קיימת התייחסות ספציפית לעבודת נוער, יחולו חוקי העבודה, החלים על כלל העובדים (כך למשל, בנוסף לשכר העבודה, בני הנוער זכאים להחזר הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם אל מקום העבודה ובחזרה מכוח צו ההרחבה בדבר ...

חדשות לכל החדשות
חוזרים
הנדון: הטבות מס לישובים- סעיף 11 לפקודת מס הכנסה15/08/2017

החל מחודש ינואר 2017 נוספו שלושה ישובים לרשימת הישובים שתושביהם זכאים להנחה ממס בהתאם לסעיף 11 לפקודת מס הכנסה.

פסיקה
נדחתה תביעת מועמד לעבודה כי לא התקבל לעבודה בשל נטיותיו המיניות וכן נפסק פיצויי כנגד העובד בעילה של לשון הרע והוצאת דיבה15/08/2017

מועמד לעבודה הגיש מועמדות למשרה שפרסמה המעסיקה לתפקיד איש מכירות. בתום הראיון הודיע נציג המעסיקה למועמד כי הוא התקבל לעבודה. זמן קצר לאחר מכן נשלחה למועמד הודעה כי המעסיקה חזרה בה מהחלטתה לקבלו לעבודה. המועמד לעבודה טען כי לא התקבל לעבודה בשל נטייתו המינית ואף פרסם פוסט בדף הפייסבוק אודות המקרה. בית הדין דחה את טענות המועמד לעבודה בדבר איסור הפליה מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה היות שלא הייתה מסוימות וגמירות דעת בקבלת המועמד לעבודה, שכן בסמוך לאחר קבלת המועמד למשרה, חזרה בה המעסיקה מהחלטתה מטעמים מקצועיים. לכן, אין לראות בקבלת המועמד לעבודה הוכחה לכך כי התקיימו בו התנאים והכישורים למשרה, באופן בו מועבר הנטל אל המעסיקה להוכיח כי לא פעלה בניגוד לחוק השוויון. המעסיקה עמדה בנטל להוכיח כי לא פעלה בניגוד לחוק השוויון, שעה שלא הוכח כי אכן ידעה אודות נטייתו המינית של המועמד לעבודה עובר לקבלת ההחלטה שלא לקבלו לעבודה. כמו כן, המועמד לעבודה לא הביא ראשית ראיה לכך שהמעסיקה הייתה ערה לדבר נטייתו המינית. נקבע כי בהעדר ידיעה באשר לשיוכו הקבוצתי של דורש העבודה לא תוכל גם להתקיים אפליה הקשורה עמו.

פסיקה
החזר הוצאות דיור המשמש כפיקציה יילקח לחישוב פיצויי פיטורים15/08/2017

העובד הועסק אצל המעסיקה תקופה של 110 חודשים. העובד עתר לחיוב המעסיקה בתשלום "הפרשי פיצויי פיטורים", "פיצוי בגין פיטורים שלא כדין" ועוד. העובד טען, כי חישוב פיצויי הפיטורים היה צריך לכלול רכיב קבוע של "הוצאות דיור". לטענת המעסיקה, דובר היה ברכיב אותנטי ששולם לעובד כהשתתפות בהוצאות שכר דירה בשל מעבר העובד לירושלים ואינו מהווה חלק מהשכר הקובע לחישוב זכויותיו. בית הדין קבע, כי במקרה הנוכחי אין מדובר ברכיב של החזר הוצאות אמיתי, שכן, לא ניתנה הודעה בדבר שינוי תנאי העבודה חרף השינוי המשמעותי של מעבר העובד לניהול החנות בירושלים וניהול הסניף המונה עובדים רבים. תביעתו של העובד התקבלה באופן חלקי, המעסיקה חויבה לשלם לעובד "הפרשי פיצויי פיטורים" בסך של 48,244 ש"ח.

דברי הסבר
חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז-201709/08/2017

ביום 3.8.2017 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז- 2017 לפיו חלו שינויים בתאריכי הלידה של נשים לעניין גיל פרישה.

דברי הסבר
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים) (תיקון), התשע"ז-201708/08/2017

ביום 30.7.2017 פורסמו ברשומות תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים)(תיקון), התשע"ז-2017. בהתאם לתיקון, הסכום המרבי שרשאי מעסיק בענף החקלאות לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות המעסיק למגורים הולמים יהיה 228.20 ש"ח. כמו כן, הסכום המרבי שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד זר בענף החקלאות בגין הוצאות נלוות הוא 300.10 ש"ח.

פסיקה
סירובה של עובדת לשוב לעבודתה לאחר ביטול פיטוריה מהווה התפטרות08/08/2017

עובדת שימשה כמנהלת חנות ופוטרה בטענה לתפקוד לקוי בהיותה בהריון. העובדת סירבה לשוב לעבודה לתפקיד שאינו ניהולי לאחר שביטלו את פיטוריה ותבעה סעדים שונים בסך של 170,000 ש"ח בגין הפרה של חוק עבודת נשים. בית הדין קבע, כי בעצם סירובה של העובדת לשוב לעבודה בתפקיד ניהולי לאחר שפיטוריה בוטלו מהווה התפטרות ולא פיטורים ועל כן יש לדחות את תביעתה של העובדת ברובה. תביעתה של העובדת לקבלת שכר עבודה, פדיון חופשה ופיצוי בגין אי הפקדה לגמל התקבלה. בצעד חריג נפסק, כי על העובדת לשלם הוצאות משפט בסך 7,000 ש"ח למעסיקה היות והיא הפריזה בסכומי התביעה והעמידה אותם על סך של 170,000 ש"ח.

פסיקה
נדחתה תביעת מלצרית לשכר מינימום וחויבה ב-16,000 ש"ח הוצאות למעסיקה עקב חוסר תום לב08/08/2017

מלצרית שעבדה כ- 4 שנים בבית קפה חתמה בקבלתה לעבודה על חוזה עבודה בו נדרשה לבחור בין 2 חלופות שכר: תשלום שכר באמצעות "טיפים" ואולם לא פחות משכר מינימום או תשלום שכר מינימום ישירות מהמעסיקה. העובדת בחרה בחלופת הטיפים. לאחר עימות עם המעסיקה, נערך לעובדת שימוע עקב ביצוע הפרות משמעת. העובדת טענה כי הובטחו לה פיצויי פיטורין, מנגד נטען כי העובדת שקלה להתפטר וביררה אם זכאית לפיצויי פיטורין מבלי שסוכם עמה דבר. לאחר זמן קצר, במסגרת חילופי מסרונים לגבי שיבוץ משמרות, הודיעה העובדת כי לא תעבוד וייתכן שתתחיל עבודה חדשה. בשלב זה העובדת חדלה להשתבץ למשמרות ולמעשה נותקו יחסי העבודה. בית הדין יישם את מבחני ההכרעה בהלכת ענבל מלכה וקבע כי למעט תנאי אחד, יש לראות בטיפים שניתנו לעובדת כשכר עבודה. עוד נקבע כי המעסיקה לא הפרישה חופשה, הבראה וחגים ונקבע כי ישולם לעובדת סה"כ 5583 ₪ עבור רכיבים אלה. ההפרשות הסוציאליות נרשמו אמנם בתלושי השכר אולם בפועל שולמו מתוך כספי הטיפים. בית הדין לא קיבל את טענה כי העובדת לא היתה מודעת לחוזה עליו חתמה וכי נפלו בו פגמים ופסק כי העובדת קיבלה למעלה משכר מינימום. בנוסף, נשללה זכאות לפיצויי פיטורין, שכן, נקבע כי העובדת היא זו שהביאה לידי סיום יחסי העבודה בחוסר היענותה לשיבוצי המשמרות. כמו כן נקבע כי העובדת ביצעה עבירות משמעת רבות מתוך רצון לגרום לפיטורה וכי פעלה בחוסר תום לב ועל כן תשלם למעסיקה 16,000 ₪ הוצאות ושכ"ט עו"ד.

פסיקה
עובד שנעדר חודש במלחמת "צוק איתן" זנח את עבודתו ולא פוטר08/08/2017

העובד, תושב אשקלון, אשר נעדר מעבודתו במשך חודש בתקופת מבצע "צוק איתן" בטענה, כי נאלץ להישאר בביתו על מנת להשגיח על ילדיו היות ואשתו המשיכה לעבוד כרגיל. בנוסף טען, כי פוטר מעבודתו ללא שימוע וללא פיצויים. מנגד טענה המעסיקה, כי העובד "נעלם מהעבודה" ולא טרח ליצור עמה קשר ולעדכן היכן הוא ומתי בכוונתו לשוב לעבודה. בית הדין קבע, כי מכלול הנסיבות מוביל למסקנה, כי העובד זנח את עבודתו ולא פוטר, אלא התפטר , בין היתר בשים לב לכך שנעדר מעבודתו לתקופה ארוכה ולא הוכיח למעסיקה מהיום הראשון שהוא נעדר עקב המצב הביטחוני , לא הוכיח טענתו, כי השגיח על ילדיו ולא שב לעבודה גם כשהייתה הפסקת אש וגם עם סיום המלחמה. לאור האמור לעיל התביעה נדחתה במלואה.

חוזרים
אושר סופית: יום חופשה מלא או חצי יום חופשה על חשבון העובד להצבעה בפריימריז08/08/2017

ביום 24.7.2017 פרסמה הכנסת הודעה לפיה מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 23), התשע"ז-2017.

 

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה
צו הרחבה בענף הבניה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים– נספח מנופאים06/08/2017

ביום 27.7.17 פורסם ברשומות צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים- נספח מנופאים המפרט את תנאי העסקתם של המנופאים.

דברי הסבר
תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך), התשע"ז-201702/08/2017

ביום 31.7.2017 פורסמו ברשומות תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך), התשע"ז- 2017 שעניינן זהות בודק השכר והכשרתו.

 

חוזרים
לבקשת ההסתדרות נקבע: רשת החינוך החרדית "מאורות המעיין" מאשדוד ביזתה את בית הדין 02/08/2017

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל את בקשת ההסתדרות וקבע כי רשת החינוך החרדית מאורות המעיין ביזתה את בית הדין ופגעה בהתארגנות עובדותיה

פסיקה
מורה זמנית בהריון מוגנת מפני פגיעה במשרה או פיטורים, עד לתחילת שנת הלימודים ולא עד 31 במאי31/07/2017

עובדת עבדה כמורה במדרשת שדה בוקר, במשרה זמנית עם היקפי משרה משתנים בכל שנה, כאשר בשנה ראשונה עבדה משרה מלאה. במרץ 2016 המעסיקה החליטה לצמצם את היקף משרתה וזימנה אותה לשימוע. ביולי 2016 העובדת שלחה למעסיקה הודעה כי היא בהריון וכי אין לצמצם את היקף משרתה ממה שהיה בשנה קודמת אלא אם יתקבל אישור ממשרד הכלכלה. המעסיקה טענה בין היתר, כי אין כל פגם בהחלטתה היות שבמועד עריכת השימוע העובדת לא היתה בהריון. לאור הדברים העובדת עתרה לאכיפת היקף המשרה הקודם ולחלופין, קבלת פיצוי כספי בגין צמצום המשרה או עקב פגם בהליך השימוע. בית הדין קיבל את התביעה וקבע כי החלטת הממונה על חוק עבודת נשים שלא להתיר את קביעת המעסיקה היא החלטה מפורטת, מנומקת, ולכן לא נפל בה כל דופי. נקבע כי הוראות החוק חלות גם על עובדת זמנית ואם פוגעים בהיקף משרתה כשהיא בהריון, יש חובה לקבל היתר מהממונה. עוד נקבע כי "יום הפגיעה" הוא היום בו נכנסת החלטת המעסיקה לתוקף, היינו 31 באוגוסט, תחילת שנת הלימודים. הראיות מלמדות כי נעשים שינויים עד תחילת הלימודים ולכן זהו המועד הרלוונטי. כמו כן, המעסיקה לא שקלה מחדש את שאלת צמצום משרת העובדת לאחר ההודעה על הריונה ודי בכך כדי לקבוע כי אין מקום להתערב בהחלטת הממונה. לסיכום נפסק לעובדת פיצוי ללא הוכחת נזק מכוח חוק עבודת נשים וכן פיצוי כספי בגין עוגמת נפש.

דברי הסבר
תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז-201730/07/2017

ביום 26.7.2017 פורסמו ברשומות תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז- 2017, לפיהן מעסיק רשאי למסור לעובד תלוש שכר שלא בדרך של דפוס אלא באחת או יותר מדרכי המסירה המיוחדות המפורטות בתקנות, אם העובד הסכים בכתב על גבי הטופס שבתוספת לוותר על קבלת התלוש בדרך של דפוס ושהתלוש יימסר לו בדרך שהעמיד המעסיק לרשותו.

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים מכללת מגמות, אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 23/08/2017 לפרטים
והרשמה

Excel ביניים מכללת מגמות, אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 11/09/2017 לפרטים
והרשמה

הוראות ניהול ספרים מלון קרלטון, ת"א | 18/09/2017 לפרטים
והרשמה

יום עיון פנסיוני מעסיק/חשב שכר מלון קרלטון, תל-אביב | 26/09/2017 לפרטים
והרשמה

חדש ובלעדי לחשבים: יש לכם שאלות במע"מ? לנו יש תשובות מלון קרלטון תל-אביב | 23/10/2017 לפרטים
והרשמה

מחלקת "כל עובד" בוידאו עוד כתבות מצולמות
הגבלת פיטורי עובדת בהיריון ולאחר לידה
17/06/2013

חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

מדד מחירים 99.90 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9673.00 ש''ח שכר מינימום 5000.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 424.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד