אישור
כל עובד - זכויותיו של עובד בעת סיום יחסי עובד מעביד
דף הבית > זכויותיו של עובד בעת סיום יחסי עובד מעביד
זכויותיו של עובד בעת סיום יחסי עובד מעביד
תקציר
חובת השימוע במגזר הפרטי חוקי העבודה אינם מעגנים את זכותו של עובד לשימוע בטרם יפוטר, מכאן עולה, כי לכאורה לא קיימת חובה לקיים שימוע במגזר הפרטי. אולם, מפסיקת בתי הדין עולה, כי יש לקיים שימוע לעובד בטרם יפוטר (אף במקרה של צמצומים במקום העבודה-  עע 10376-05-10  בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נגד אליהו אליאס , דינים ארצי לעבודה 2010 (190) 768) גם במגזר הפרטי, שכן עסקינן בזכות יסודית, הקנויה לעובד במסגרת יחסי העבודה בינו לבין מעסיקו. הפרת חובת השימוע על ידי המעביד גוררת לרוב פיצוי כספי, אך לעיתים, לפי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה, עלול בית הדין לבטל את פיטורי העובד ולבקש לאכוף את חוזה העבודה. (סעש 45657-11-12 אילן טלמור נגד טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ , דינים אזורי לעבודה 2013 (2) 113; עב 6741/04 הלפרין מירב נגד מדינת ישראל-משרד הביטחון ,דינים אזורי לעבודה 2008 (26) 1417 ). בתי הדין לא התוו כללים מפורשים לגבי אופן קיום הליך תקין של שימוע במגזר הפרטי (להבדיל מהמגזר הציבורי), אך עם זאת שבו והדגישו, כי מטרת השימוע, היא קבלת החלטה עניינית ומושכלת, תוך מתן תשומת לב מלאה ומשקל ראוי, למי שעלול להיפגע מההחלטה. כדי להגיע להחלטה זו, מוטלת החובה על המעביד, להציג בפני העובד את הטענות המופנות כלפיו בפתיחות, הגינות ותום לב, זאת על מנת שהעובד יוכל ליתן את תגובתו להן, תוך ציון נקודת מבטו, ובעיקר על מנת שיוכל לנסות לשכנע את בעל הסמכות, לשנות את דעתו לגבי פיטוריו. בהסתמך על האמור בפסיקת בתי הדין (ע"ע 378/08, אלי פרג'ון נ' חברת הדואר, דינים ארצי לעבודה 2008 (45) 73) על מנת לקיים הליך שימוע תקין, על המעביד לפעול בהתאם לעקרונות להלן: 1. על המעביד להודיע מראש לעובד על מועד עריכת השימוע. 2. על המעביד למסור לעובד את הטענות, הנוגעות לסיבת פיטוריו מבעוד מועד, על מנת שהעובד יוכל להתכונן ולהשיב כנגדם בשימוע עצמו (עדיף בכתב). 3. בעת השימוע, יש ליתן אפשרות אמיתית וכנה לעובד לטעון את טענותיו, על מנת שיוכל לנסות ולשכנע את המעביד לשקול את המשך העסקתו. 4. המעביד בבואו לשימוע יהיה מוכן, נכון ופתוח להקשיב לעובד, מבלי שהחליט מראש על פיטורי העובד. 5. הזימון לשימוע, טענות המעביד והשימוע עצמו יועלו על הכתב והעתק יינתן לעובד. הודעה מוקדמת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 (להלן: "חוק הודעה מוקדמת") קובע, כי מעביד המבקש לפטר עובד, מחויב לתת לו הודעה מוקדמת של מספר ימים, בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה. סעיפים 3-5 לחוק הודעה מוקדמת קובעים, כי משך ההודעה המוקדמת לפיטורים יהיה כמפורט להלן: עובד במשכורת חודשית במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - יום אחד בשל כל חודש עבודה. במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה. לאחר שנת עבודתו הראשונה - חודש ימים. עובד בשכר (כל עובד שאינו עובד במשכורת כגון : עובד יומי / עובד שעתי / עובד על פי תפוקה) במהלך שנת עבודתו הראשונה - יום אחד בשל כל חודש עבודה. במהלך שנת עבודתו השנייה - 14 ימים, בתוספת יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה. במהלך שנת עבודתו השלישית - 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה. לאחר שנת עבודה שלישית - חודש ימים. אישור העסקה בהתאם לסעיף 8 לחוק הודעה מוקדמת, קיימת חובה על המעביד בסיום יחסי עובד מעביד (בין אם מדובר בפיטורים ובין אם מדובר בהתפטרות), לתת לעובד אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד מעביד, תוך 14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד או עד תום שבעה ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם מביניהם. מעביד, המפר את הוראת החו ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית