אישור
כל עובד - איגרת למעסיק בנושא תשלום תגמולי מילואים – מס' 3
דף הבית > איגרת למעסיק בנושא תשלום תגמולי מילואים – מס' 3
איגרת למעסיק בנושא תשלום תגמולי מילואים – מס' 3
תקציר
הקדמה מטרת האיגרת היא להבהיר את זכויות העובד היוצא לשירות מילואים ולהנחות את המעסיקים בהוראות החוק ובכללים לתשלום התגמול. אנו תקווה כי איגרת זו תבהיר את הזכאות על פי חוק ואת אופן התשלום לו זכאי חיל המילואים באמצעות מעסיקו. זכויות עובד שכיר המשרת במילואים א.      ממי לתבוע את תגמול המילואים? 1.           עובד בשכר חודשי יתבע את התגמול ממעסיקו. 2.      עובד שלא בשכר חודשי יתבע את התגמול ממעסיקו, אם עבד במקום עבודתו הנוכחי 75 ימים לפחות בתוך 3 החודשים שקדמו לתחילת השירות במילואים. אם עבד פחות מ-75 ימים בתוך 3 החודשים שקדמו לתחילת השירות, הוא רשאי לתבוע את התגמול מן המוסד לביטוח לאומי. הערה: בכלל 75 הימים האמורים יובאו במניין גם שבתות וחגים, ימי חופשה, בין שכר ובין שלא בשכר, ימי היעדרות בשל תאונה או מחלה וימי היעדרות עקב אבל במשפחה. 3.      מי שעובד גם כשכיר וגם כעצמאי, ומי שעובד אצל יותר ממעסיק אחד וקיבלו תגמול מן המעסיק העיקרי, יתבעו תגמול נוסף מן המוסד לביטוח לאומי בתביעה אישית. 4.      עובד שהיה בחופשה ללא תשלום יותר מ-60 ימים מיום שיצא לשירות מילואים, יתבע את התגמול מן המוסד לביטוח לאומי בתביעה אישית. 5.      עובד שהחברה שבה עבד הפסיקה לפעול, או החלו לגביה תהליכי פירוק או חדלה להתקיים, יתבע את התגמול מן המוסד לביטוח לאומי. 6.      עובד שמעסיקו נפטר או הוכרז פושט רגל או הוכרז פסול דין או ניתן נגדו צו קבלת נכסים, יתבע את התגמול מן המוסד לביטוח לאומי בתביעה אישית. שים לב, דין תגמול המילואים המגיע לעובד ממעבידו כדין שכר עבודה, ועל המעביד לשלמו במועד תשלום השכר הרגיל כפי שיפורט בהמשך. זכותו של העובד להגיש תובענה לפי חוק הגנת השכר נגד מעביד המסרב לשלם את התגמול או מעכבו. ניתן לקבל סיוע מאגף הכלכלה במשרד העבודה והשירותים החברתיים בכתובת: economy.gov.il/workrights ב.      הגשת תביעה לתגמולי מילואים ע"י המשרת במילואים תביעה לתגמול מן המוסד לביטוח לאומי יש להגיש בטופס בל/501, שאפשר לקבלו בכל אחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי, או באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי –www.btl.gov.il. עובד שכיר הזכאי לתשלום בתביעה אישית, יגיש תביעה בכל אחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי, לפי בחירתו. לתביעה יש לצרף את האישור המתאים מצה"ל טופס 3010 או היחידה לכוח אדם שעת חירום שליד משרד העבודה (מל"ח) טופס כ"א 100. ●              ניתן להגיש את התביעה באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או אתר האינטרנט של משרדי הממשלה "ממשל זמין". ●              עובד שכיר התובע את התגמול מן המוסד לביטוח לאומי יצרף לתביעתו אישורים ממעסיקיו על תאריכי התחלת העבודה והפסקת העבודה ועל מספר ימי העבודה, וכן תלו ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית