אישור
דף הבית > מבזקים

מבזקים

גיליון 1196 - 01/01/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

25.12

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
סירוב עובד לעבוד בחג ובמנוחה השבועית

בהתאם לתיקון 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה, החל מיום 1.1.2019, עובד שמעסיקו דורש ממנו לעבוד בימי המנוחה השבועית, או שהודיע לו על כוונתו לדרוש ממנו לעבוד כאמור, רשאי להודיע למעסיקו, לא יאוחר מ- 3 ימים מיום הדרישה או ההודעה כאמור, שהוא אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית על פי איסור שבמצוות דתו שאותן הוא מקיים. במקרה כזה רשאי המעסיק לדרוש מהעובד שימסור לו, לא יאוחר מ- 7 ימים מיום הדרישה, תצהיר בכתב, ובו הפרטים המבססים את הודעתו, ובכללם פרטים המעידים על הכרתו הדתית ועל קיום מצוות דתו, ואם הוא יהודי - שהוא גם שומר על כשרות בביתו ומחוצה לו ואינו נוסע בשבת.

להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
מאמרים
 
 
עדכון בנושא דיווח מעסיקים – דחייה של שנה עבור מעסיקים המעסיקים מתחת ל-10 עובדים

הממונה על רשות שוק ההון פרסם החלטה לפיה הכניסה לתוקף של ההוראות לגבי מעסיקים המעסיקים מתחת ל- 10 עובדים תידחה בשנה עד למציאת פתרון טכנולוגי.

למאמר מאת יועץ פנסיוני חיים בן-הרוש - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הנחיה מכח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה

במטרה לשפר את השירות לציבור, הוחלט לאפשר למעסיק לחשב את הפטור ממס על פיצויי פרישה מבלי להפנות את העובד למשרד השומה. על כן, מעסיק האחראי לחישוב סכום המענק הפטור, יעשה כן תוך הגדלת המשכורת החודשית האחרונה עד ל-150% או התקרה הקבועה בסעיף לפי הנמוך מביניהם. חישוב כאמור יעשה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 27 לדברי ההסבר למילוי טופס 161, תוך ציון סכום המשכורת לעניין הפטור בסעיף יא(1) לטופס.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
אושר סופית: עובדת תוכל להיעדר מהעבודה לצורך טיפולי פוריות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 61) (היעדרות בשל טיפולי פוריות), התשע"ט-2018. בהתאם להצעת החוק שאושרה סופית, מוצע כי עובד ועובדת הזכאים להיעדר בשל טיפולי פוריות לפי חוק עבודת נשים, יהיו זכאים להביא בחשבון גם חלקי ימים שבהם נעדרו מעבודתם ויהיו זכאים לתשלום שכר בשל היעדרות כאמור החל מהשעה הראשונה להיעדרות, ועד ל-40 שעות היעדרות בשנה.

לחוזר הכנסת במלואו – לחץ כאן
 
גביית מע"מ - הבהרה לעניין פסק הדין של ביה"ד הארצי לעבודה לפיו, החל מה-1 בינואר 2019, כל הכנסה של המלצר מתשר תיחשב כהכנסת עבודה שלו מאת מעסיקו

ביום 24.12.2018 פרסמה רשות המיסים הודעה לפיה מאחר ונושא אופן גביית מע"מ החל על תשר מצוי עדיין בבחינה, לא יחול שינוי באופן האכיפה בשלושת החודשים הקרובים לגבי תקבולים אלה.

להודעת רשות המסים במלואה- לחץ כאן
 
הפחתת שיעור בדמי החבר ודמי הטיפול

ההסתדרות פרסמה חוזר לפיו הופחתו דמי החבר ודמי הטיפול. בהתאם לחוזר, דמי החבר החודשיים, שעומדים כיום על 0.95% מהשכר העובד, יופחתו ל-0.9% עד לגובה תקרת השכראשר מתעדכנת אחת לשנה, ודמי הטיפול העומדים על 8% משכר העובד יופחתו ל-0.75% עד לגובה תקרת השכר אשר מתעדכנת אחת לשנה. הפחתת שיעור דמי החבר ודמי הטיפול תיכנס לתוקף החל ממשכורת חודש ינואר, המשולמת בחודש פברואר 2019.

לחוזר ההסתדרות במלואו – לחץ כאן
 
אושר: פיקדון חודשי לעובדים זרים בתחום המלונאות

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ אלי אלאלוף אישרה את תקנות משרד העבודה והרווחה לפיקדון עבור עובדים זרים בתחום המלונאות. על פי התקנות, מעסיקים בתחום המלונאות יחויבו להפריש לעובדים זרים פיקדון חודשי בשווי מרכיב הפיצויים ומרכיב תגמולי מעניק לפנסיה, אותו יוכלו העובדים למשוך רק בסיום תקופת עבודתם בישראל.

לחוזר הכנסת במלואו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
בין קו הזינוק לקו הסיום
ניהול ההון הפנסיוני; שינויים רגולטוריים בעולם הפנסיוני; לכבוש את ההר הפרטי שלך
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
מיסוי מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
מיסוי "המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור, תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, ניכוי הוצאות, ניהול ספרים, קיזוז תשומות ועוד. חבויות המס מותנות, במקרים רבים באופי המלכ"ר, פעילויותיו, המנהלים והעובדים בו. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם מיסוי "המגזר השלישי" בהיבט מס הכנסה ומס ערך מוסף.
יום עיון מיוחד בנושא יום הבחירות, ובנושאים נוספים: שעות עבודה ומנוחה, חופשה, מחלה וחגים
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי עבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נסקור את הנושאים הבוערים, בגדר "מורה נבוכים" למעסיק, וזאת במטרה להעניק ידע וכלים לעוסקים בתחום.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
חברות ארנק, משיכות בעלים ויתרות חובה של בעלי שליטה - טיפול בדוחות חברות ודוחות אישיים
ההוראות החדשות לחברות ארנק ויתרות חובה של בעלי שליטה חלות החל מדוחות שנת המס 2017 שזה עתה מוגשים על ידי המייצגים השונים. מטרת יום העיון לסייע ביישום החקיקה החדשה תוך סקירת הוראות החוק והחוזרים, טפסים חדשים שיש להגיש בהתאם לשינויי החקיקה, הן בהיבט מס הכנסה והן בהיבט ביטוח לאומי. הנכם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות מראש על מנת שנוכל להתייחס אליהן ביום העיון
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
סדנת אקסל טבלאי לאנשי כספים
הכרת השימוש ב-Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. דגש הקורס הוא על עבודה מול מסדי נתונים ומיועד בעיקר לכלכלנים ואנשי כספים, העובדים באופן שוטף עם התוכנה.
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
יום עיון דיני עבודה בחירות 27.3
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית