אישור
דף הבית > חשבפדיה > הגברת האכיפה
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

הגברת האכיפה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
סוגיות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

ביום 18/6/2012 חוקק החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011.

המציאות יצרה צורך בחוק זה מאחר ועובדים רבים, לרוב מקרב אוכלוסיות חלשות יותר כמו עובדי קבלן, לא זכו לתנאי ההעסקה המינימאליים הקבועים בחוק. במסגרת חוק זה הופעלו סנקציות ומנגנוני אכיפה יעילים שמטרתם להרתיע מעסיקים מלהפר את החוק.

לפי החוק, בין היתר, מוסמך מפקח עבודה בכיר להטיל עיצום כספי על מעביד בשל הפרת חוקי העבודה המנויים בתוספת השנייה לחוק.

כמו כן, החוק מטיל אחריות ישירה על מנהל כללי של מעביד שהוא תאגיד וקובע, כי הוא חייב לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים למניעת הפרה של ההוראות המפורטות להלן. במקרה של הפרת אחת ההוראות המנויות בתוספת, רשאי מפקח עבודה בכיר לשלוח למנהל הכללי התראה על מנת שינקוט אמצעים להפסקת ההפרה תוך פרק זמן קצוב. באם לא ננקטו האמצעים על ידי המנהל הכללי, חזקה כי המנהל הכללי הפר חובתו וניתן להטיל עליו עיצום כספי באופן אישי בשיעור של רבע מגובה העיצום הקבוע לאותה הפרה, אלא אם כן יוכיח כי עשה ככל שניתן כדי למלא חובתו.

החידושים העיקריים בחוק זה הינם:

  • הטלת עיצום כספי ע"י מפקח מוסמך מטעם משרד התמ"ת על מעסיקים ועל מנהל כללי העומד בראשו של התאגיד עקב הפרת חוקי עבודה.
  • הטלת אחריות ישירה על מזמיני שירות מקבלנים לקיום חובות המעוגנות בדיני העבודה, כלפי עובדי הקבלן בתחומים: שמירה ואבטחה, הסעדה (אם השירות ניתן לעובדי מזמין השירות) וניקיון הן בפן האזרחי והן בפן הפלילי ( כולל עיצומים).
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית