אישור
דף הבית > חשבפדיה > שוויון הזדמנויות בעבודה
חשבפדיה
הטבה
מחלה
נסיעות 10/08/2017
הפקדה לגמל 30/07/2017
משפט עבודה קי... 25/07/2017
הפסקות בעבודה 24/07/2017
סיום יחסי עוב... 24/07/2017
הגבלת פיטורים 24/07/2017
שעות עבודה ומ... 24/07/2017
רכיבי שכר 24/07/2017
שכר עבודה 23/07/2017
קבלן כוח אדם 23/07/2017
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

עיקרון, לפיו יש לתת לכל אדם הזדמנות שווה לקבלת עבודה ולהתקדמות בעבודה. מעיקרון זה נגזרים האיסור על אפליה והתמיכה בהעדפה מתקנת.

בפסיקה נקבע, כי שוויון משמעותו יחס שווה לשווים, ויחס שונה לשונים. הפליה משמעותה יחס שונה אל שווים, ויחס שווה אל שונים. לשם השגת השוויון נדרש לפעול מתוך שונות. לא כל טיפול שונה הוא טיפול מפלה. עקרון השוויון מבוסס, איפוא, על תפיסת הרלוונטיות. בפסיקה נקבע, שהפליה היא הבחנה בין אנשים או בין עניינים מטעמים לא ענייניים.

כל עובד זכאי, כי ההחלטות המתקבלות בעניינו יתקבלו בשוויון. החלטה מפלה היא החלטה פסולה. עובד המופלה צריך להוכיח בבית הדין, כי ביחס לחבריו לעבודה הוא משתייך לקבוצת שיווין, ובניגוד לאחרים מופלה לרעה. במקרה שבו עובד מביא ראשית ראיה התומכת בטענה שהופלה, נטל ההוכחה עובר למעסיק להוכיח כי לא התקיימה אפליה.

פסיקה ● מעסיק שהפלה מועמד בקבלתו לעבודה מחמת היותו מזרחי יפצה אותו ב- 50,000 ש"ח - מישל מלכה , עמותת שיח חדש למען השיח הדמוקרטי והרב תרבותי בישראל, ע"ר● עובד שפוטר בשל היותו נשא HIV יהיה זכאי לפיצוי בשל הפלייה אסורה מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - פלוני● בית הדין חייב מעביד שהפלה מועמד בגלל מוצאו העדתי בתשלום פיצוי בסך 95,000 ש"ח - אבבה יצחק● בית הדין הארצי פסק פיצוי בגובה 5 משכורות לעובד, שפוטר בשל שרות מילואים - איגור רובינשטיין● הגדלת הפיצוי בגין פיטורים שלא כדין בשל אפליה מחמת גיל - דוד ויינטראוב● עובדת, שפוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, פוצתה בסך של 65,000 ש"ח - שירה כהן● ככל שעובדת מתבקשת להציג אישור על הריונה, עליה להציג אישור כזה, ואך אם הוצג, קמה חובה על המעסיק לפנות אל הממונה לפי החוק לקבלת היתר לפיטורים - המערערת בע"ע 18424-02-12,המשיבה בע"ע 21518-02-12,ניו ליין קוסמטיקס בע"מ
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד