אישור
דף הבית > חשבפדיה > שוויון הזדמנויות בעבודה
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

עיקרון, לפיו יש לתת לכל אדם הזדמנות שווה לקבלת עבודה ולהתקדמות בעבודה. מעיקרון זה נגזרים האיסור על אפליה והתמיכה בהעדפה מתקנת.

בפסיקה נקבע, כי שוויון משמעותו יחס שווה לשווים, ויחס שונה לשונים. הפליה משמעותה יחס שונה אל שווים, ויחס שווה אל שונים. לשם השגת השוויון נדרש לפעול מתוך שונות. לא כל טיפול שונה הוא טיפול מפלה. עקרון השוויון מבוסס, איפוא, על תפיסת הרלוונטיות. בפסיקה נקבע, שהפליה היא הבחנה בין אנשים או בין עניינים מטעמים לא ענייניים.

כל עובד זכאי, כי ההחלטות המתקבלות בעניינו יתקבלו בשוויון. החלטה מפלה היא החלטה פסולה. עובד המופלה צריך להוכיח בבית הדין, כי ביחס לחבריו לעבודה הוא משתייך לקבוצת שיווין, ובניגוד לאחרים מופלה לרעה. במקרה שבו עובד מביא ראשית ראיה התומכת בטענה שהופלה, נטל ההוכחה עובר למעסיק להוכיח כי לא התקיימה אפליה.

פסיקה ● מעסיק שהפלה מועמד בקבלתו לעבודה מחמת היותו מזרחי יפצה אותו ב- 50,000 ש"ח - מישל מלכה , עמותת שיח חדש למען השיח הדמוקרטי והרב תרבותי בישראל, ע"ר● עובד שפוטר בשל היותו נשא HIV יהיה זכאי לפיצוי בשל הפלייה אסורה מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - פלוני● בית הדין חייב מעביד שהפלה מועמד בגלל מוצאו העדתי בתשלום פיצוי בסך 95,000 ש"ח - אבבה יצחק● בית הדין הארצי פסק פיצוי בגובה 5 משכורות לעובד, שפוטר בשל שרות מילואים - איגור רובינשטיין● הגדלת הפיצוי בגין פיטורים שלא כדין בשל אפליה מחמת גיל - דוד ויינטראוב● עובדת, שפוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, פוצתה בסך של 65,000 ש"ח - שירה כהן● ככל שעובדת מתבקשת להציג אישור על הריונה, עליה להציג אישור כזה, ואך אם הוצג, קמה חובה על המעסיק לפנות אל הממונה לפי החוק לקבלת היתר לפיטורים - המערערת בע"ע 18424-02-12,המשיבה בע"ע 21518-02-12,ניו ליין קוסמטיקס בע"מ
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד