אישור
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

קנס הצג הכל

חקיקה
סוגיות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

חוק הגנת השכר מתיר למעביד לנכות משכרו של העובד קנס משמעת שהוטל על העובד, ובלבד שקנס זה הוטל על העובד בהתאם להסכם קיבוצי או על-פי חיקוק.

ישנם הסכמים קיבוציים אליהם צורף תקנון עבודה הקובע קנסות לעבירות משמעת אחדות, בהתאם לחומרת העבירות.

עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, במפעלים אשר עליהם חלה פקודת הבטיחות ואשר קיימת בהם ועדת בטיחות, רשאית ועדת הבטיחות להמליץ למעביד על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו מקיים כללי בטיחות מפורשים או מקובלים ומעביד רשאי לנקוט באמצעים שהומלץ עליהם ובכללם: ניכוי משכרו של העובד - אך לא יותר משכר שבוע (בחוק נקבע מפורשות כי סכום זה יועמד לרשות ועדת הבטיחות, על מנת שתשתמש בו לקידום או לשיפור הגיהות או הרווחה במפעל, שאין המעביד חייב בהם עפ"י חיקוק).

 

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית