אישור
דף הבית > חשבפדיה > עובדים זרים
חשבפדיה
הטבה
מחלה
נסיעות 10/08/2017
הפקדה לגמל 30/07/2017
משפט עבודה קי... 25/07/2017
הפסקות בעבודה 24/07/2017
סיום יחסי עוב... 24/07/2017
הגבלת פיטורים 24/07/2017
שעות עבודה ומ... 24/07/2017
רכיבי שכר 24/07/2017
שכר עבודה 23/07/2017
קבלן כוח אדם 23/07/2017
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

עובד זר הינו עובד שאינו תושב או אזרח ישראל, ועובד בתחומי מדינת ישראל.

בישראל חל משפט העבודה הישראלי. חוקי משפט העבודה וצווי ההרחבה החלים על כלל המשק הינם בעלי תחולה טריטוריאלית, והם אינם מוגבלים לתושבי ישראל או אזרחיה בלבד. הם חלים על כל "עובד" בשטח מדינת ישראל, ללא קשר לאזרחותו או לזיקתו הלאומית. החוקים במשפט העבודה המקנים זכויות לעובדים, נוקטים במונח "עובד" ואינם מבחינים בין עובד זר ועובד אזרח/תושב ישראל. לפיכך, עובד זר או עובד מהשטחים העובדים בישראל, ומועסקים על-ידי מעביד ישראלי, יהיו זכאים לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה יהיו זכאים לפיצויי פיטורים, הבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת, תוספת יוקר וכיוצא בזה .

מבחינת תשלומי מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי, חלים על עובדים זרים כללים שונים מאשר אלו החלים על תושבי ישראל.

פסיקה ● בית הדין לעבודה הרשיע מעבידה בעבירה פלילית של העסקת עובדים זרים שלא כדין ובניגוד לתנאי היתר העסקתם - מדינת ישראל – משרד התמ"ת● האחריות לוודא, כי העסקת עובדים זרים מתבצעת באופן חוקי, מוטלת גם על כתפיו של המעסיק בפועל - מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה● בית הדין הארצי שילש קנס, שהוטל על מעביד, שהפקיר עובד זר שנפגע בעבודה, לא הסדיר לו ביטוח רפואי, והחתים אותו על חוזה עבודה בשפה שאינה מובנת לו - מדינת ישראל● זכאות עובד זר ללא רשיון שפוטר לפיצויי פיטורים - 1. טומסנג'ה אריק , 2. אלכס ניאלה , 3. טאצמן ולדמר , 4. פריטת מיוטה , 5. ג'פרי מרטינס , 6. אלפס הסלמיני , 7. פהי עמנואל● התקבלה תביעת עובד זר שנשלח למתקן חולות לתשלום פיצויי פיטורים - Towelde Gebreselasi
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא עובדים זרים לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד