אישור
דף הבית > חשבפדיה > עובדים זרים
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

עובד זר הינו עובד שאינו תושב או אזרח ישראל, ועובד בתחומי מדינת ישראל.

בישראל חל משפט העבודה הישראלי. חוקי משפט העבודה וצווי ההרחבה החלים על כלל המשק הינם בעלי תחולה טריטוריאלית, והם אינם מוגבלים לתושבי ישראל או אזרחיה בלבד. הם חלים על כל "עובד" בשטח מדינת ישראל, ללא קשר לאזרחותו או לזיקתו הלאומית. החוקים במשפט העבודה המקנים זכויות לעובדים, נוקטים במונח "עובד" ואינם מבחינים בין עובד זר ועובד אזרח/תושב ישראל. לפיכך, עובד זר או עובד מהשטחים העובדים בישראל, ומועסקים על-ידי מעביד ישראלי, יהיו זכאים לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה יהיו זכאים לפיצויי פיטורים, הבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת, תוספת יוקר וכיוצא בזה .

מבחינת תשלומי מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי, חלים על עובדים זרים כללים שונים מאשר אלו החלים על תושבי ישראל.

פסיקה ● בית הדין לעבודה הרשיע מעבידה בעבירה פלילית של העסקת עובדים זרים שלא כדין ובניגוד לתנאי היתר העסקתם - מדינת ישראל – משרד התמ"ת● האחריות לוודא, כי העסקת עובדים זרים מתבצעת באופן חוקי, מוטלת גם על כתפיו של המעסיק בפועל - מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה● בית הדין הארצי שילש קנס, שהוטל על מעביד, שהפקיר עובד זר שנפגע בעבודה, לא הסדיר לו ביטוח רפואי, והחתים אותו על חוזה עבודה בשפה שאינה מובנת לו - מדינת ישראל● זכאות עובד זר ללא רשיון שפוטר לפיצויי פיטורים - 1. טומסנג'ה אריק , 2. אלכס ניאלה , 3. טאצמן ולדמר , 4. פריטת מיוטה , 5. ג'פרי מרטינס , 6. אלפס הסלמיני , 7. פהי עמנואל
למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא עובדים זרים לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד