אישור
דף הבית > חשבפדיה > עובד שטחים
חשבפדיה
הטבה
מחלה
נסיעות 10/08/2017
הפקדה לגמל 30/07/2017
משפט עבודה קי... 25/07/2017
הפסקות בעבודה 24/07/2017
סיום יחסי עוב... 24/07/2017
הגבלת פיטורים 24/07/2017
שעות עבודה ומ... 24/07/2017
רכיבי שכר 24/07/2017
שכר עבודה 23/07/2017
קבלן כוח אדם 23/07/2017
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

כינוי לעובדים ערבים, תושבי יהודה, שומרון וחבל עזה, המועסקים בשטחי ישראל ע"י מעסיקים ישראלים. העסקתם של עובדי שטחים בישראל מותרת בתנאי שנשלחו לעבודה באמצעות לשכת התעסוקה.

תשלום שכרם של עובדי שטחים אינו מבוצע ישירות על ידי המעביד, אלא באמצעות מדור התשלומים (מת"ש) של שירות התעסוקה.

חוקי משפט העבודה וצווי ההרחבה החלים על כלל המשק הנם בעלי תחולה טריטוריאלית, והם חלים על כל "עובד" בשטח מדינת ישראל, ללא קשר לאזרחותו או לזיקתו הלאומית.

החוקים במשפט העבודה המקנים זכויות לעובדים נוקטים במונח "עובד", ואינם מבחינים בין עובד שטחים לבין עובד אזרח/תושב ישראל.

לפיכך, עובדי שטחים העובדים בישראל, ומועסקים על ידי מעביד ישראלי, יהיו זכאים לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה יהיו זכאים לפיצויי פיטורים, הבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת וכיו"ב.

כאמור, תשלום שכרם של עובדי שטחים מתבצע ע"י מדור התשלומים. על המעביד להעביר לשירות התעסוקה את שכר העובד (ברוטו), ושירות התעסוקה משלם לעובד את שכרו, לאחר שהוא מנכה ממנו את הניכויים הנדרשים: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, קרן פנסיה, מס ארגון וביטוח בריאות.

 

למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא עובד שטחים לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד