אישור
דף הבית > חשבפדיה > סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
חשבפדיה
הטבה
מחלה
נסיעות 10/08/2017
הפקדה לגמל 30/07/2017
משפט עבודה קי... 25/07/2017
הפסקות בעבודה 24/07/2017
סיום יחסי עוב... 24/07/2017
הגבלת פיטורים 24/07/2017
שעות עבודה ומ... 24/07/2017
רכיבי שכר 24/07/2017
שכר עבודה 23/07/2017
קבלן כוח אדם 23/07/2017
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לכל קרן אחרת - לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם קיבוצי החל על הצדדים או אם תשלום כאמור אושר בצו על ידי שר העבודה ובמידה ואושר.

במקרים אלה, ובמקרים אלה בלבד, פיצויי הפיטורים המופקדים בקרנות תגמולים/ פנסיה יכולים לבוא במקום פיצויי הפיטורים.

ב- 30.9.98 פורסם אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים . אישור זה ניתן באופן כללי לכל מעביד שיענה על התנאים הנקובים בו ואינו מחייב כל מעביד לפנות בנפרד לקבלת אישור (כפי שהיה עד למועד פרסום האישור).

כאשר ההפקדה לפיצויים אינה עונה על התנאים לעיל, הכלל הוא כי כאשר קיימת הפקדה ישירה לעניין פיצויי פיטורים, יבואו כספים אלה על חשבון פיצויי הפיטורים (להבדיל מ"במקום", כאשר התמלאו הוראות סעיף 14).

אם הכספים אשר הצטברו בקרן, אינם מגיעים לגובה סכום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד על פי חוק, והעובד מסיים לעבוד בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים, על המעביד לשלם לעובד את ההפרש עד לשיעור הפיצויים הקבוע לחוק.

למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד