אישור
דף הבית > חשבפדיה > סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לכל קרן אחרת - לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם קיבוצי החל על הצדדים או אם תשלום כאמור אושר בצו על ידי שר העבודה ובמידה ואושר.

במקרים אלה, ובמקרים אלה בלבד, פיצויי הפיטורים המופקדים בקרנות תגמולים/ פנסיה יכולים לבוא במקום פיצויי הפיטורים.

ב- 30.9.98 פורסם אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים . אישור זה ניתן באופן כללי לכל מעביד שיענה על התנאים הנקובים בו ואינו מחייב כל מעביד לפנות בנפרד לקבלת אישור (כפי שהיה עד למועד פרסום האישור).

כאשר ההפקדה לפיצויים אינה עונה על התנאים לעיל, הכלל הוא כי כאשר קיימת הפקדה ישירה לעניין פיצויי פיטורים, יבואו כספים אלה על חשבון פיצויי הפיטורים (להבדיל מ"במקום", כאשר התמלאו הוראות סעיף 14).

אם הכספים אשר הצטברו בקרן, אינם מגיעים לגובה סכום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד על פי חוק, והעובד מסיים לעבוד בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים, על המעביד לשלם לעובד את ההפרש עד לשיעור הפיצויים הקבוע לחוק.

למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד