אישור
דף הבית > חשבפדיה > חופש העיסוק
חשבפדיה
הטבה
מחלה
נסיעות 10/08/2017
הפקדה לגמל 30/07/2017
משפט עבודה קי... 25/07/2017
הפסקות בעבודה 24/07/2017
סיום יחסי עוב... 24/07/2017
הגבלת פיטורים 24/07/2017
שעות עבודה ומ... 24/07/2017
רכיבי שכר 24/07/2017
שכר עבודה 23/07/2017
קבלן כוח אדם 23/07/2017
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

זכות קנויה של אדם היא לעסוק בכל עיסוק, עבודה או משלח-יד אשר יבחר לעצמו, כל זמן שהעיסוק אינו אסור מטעם החוק. זכות זו היא זכות יסוד המוגנת על ידי חוק יסוד: חופש העיסוק.

על כל פגיעה בחופש העיסוק לעמוד בתנאיה של פסקת ההגבלה המופיעה בסעיף 4 לחוק יסוד: חופש העיסוק, לפיה אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק מכוח הסכמה מפורשת בו.

מידע נוסף

בתי הדין לעבודה קבעו מהן הנסיבות שבהן ניתן יהיה להגביל את חופש העיסוק של העובד ובכלל זה הגנה על סוד מסחרי, הכשרה מיוחדת, תמורה מיוחדת עבור הגבלת העיסוק. בנוסף, יינתן משקל לתום ליבם של הצדדים וחובת האמון המוטלות על בעלי תפקידים בכירים רחבות יותר בהשוואה לעובדים זוטרים יותר.

כמו כן, נקבע כי נסיבות אלה אינן מהוות רשימה סגורה, ועל בית הדין לשקול כל מקרה לגופו, על פי מכלול נסיבותיו.

בפסיקת בית המשפט העליון נקבע, כי תנאי שמגביל את חופש העיסוק של העובד לאחר סיום עבודתו, בלא שקיימים  "אינטרסים לגיטימיים" של המעביד שיש להגן עליהם, בטלה בהיותה נוגדת את "תקנת הציבור".

בית המשפט קבע, כי אינטרס לגיטימי הוא סוד מסחרי או רשימת לקוחות, ואילו אינטרס של המעביד שהעובד לא יתחרה בו אינו אינטרס לגיטימי.

בית הדין הארצי לעבודה ובית המשפט העליון צמצמו במידה ניכרת את יכולתם של מעבידים להגביל את חופש העיסוק של עובדיהם ויאפשרו הגבלה רק במקרים חריגים.

למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא חופש העיסוק לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד