אישור
דף הבית > חשבפדיה > חובת רישום (פנקס)
אנציקלופדית דיני העבודה מבית "חשבים".
חשבפדיה בדיני עבודה הינו מילון מונחים מבית כל עובד – מאגר המידע המקיף והמגוון ביותר בישראל בתחום יחסי עובד-מעביד. באתר תמצאו הסברים והגדרות למונחים מקצועיים הקשורים בדיני עבודה. לכל מונח תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים חשובים ורלוונטיים, מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות ועוד).

חובת רישום (פנקס) הצג הכל

חקיקה
פסיקה
סוגיות
מאמרים
ערכים מקושרים

מעביד מחויב בניהול רישום ביחס לזכויות שונות המוקנות לעובדים. כך, חוק הגנת השכר קובע, כי מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדיו והשכר ששולם להם;

חוק חופשה שנתית מטיל חובה על המעביד לנהל פנקס חופשה, אשר יירשמו בו הפרטים אודות החופשות של העובדים, לרבות מספר ימי חופשה המגיעים לעובד, מספר ימי חופשה אשר ניתנו לעובד למעשה, מועדי החופשות שניתנו וכיוצ"ב;

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע, כי כל מי שמעביד עובד לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי, חייב לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה, כלומר- ניהול פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית.

במסגרת תיקון מספר 24 לחוק הגנת השכר נקבע, כי לעניין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות ייערך הרישום בפנקס שעות העבודה באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל. במידה ולא בוצע הרישום בפנקס באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מידי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית