אישור
דף הבית > חשבפדיה > הודעה לעובד
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

ביום 21.3.02 פורסם חוק הודעה  לעובד (תנאי העבודה), התשס"ב- 2002, לפיו חלה חובה על המעביד למסור לעובד מידע בכתב בדבר תנאי עבודתו.

המעביד ימסור לעובד, תוך שלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה העיקריים של העובד. היה העובד נער – החובה למסור הודעה לעובד הינה תוך 7 ימים.

עובד שהתחיל לעבוד לפני כניסתו לתוקף לחוק, תחול לגביו החובה להוציא הודעה על תנאי עבודה, תוך 30 ימים מהיום שהעובד דרש זאת בכתב.

החובה למסור הודעה לעובד לא חלה על עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על 30 ימים.

למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא הודעה לעובד לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד