אישור
דף הבית > חשבפדיה > הגבלת עישון
חשבפדיה
הטבה
מחלה
הודעה לעובד 26/10/2016
עבודת נוער 19/05/2016
זכות ההתארגנות 19/05/2016
יחסי עובד מעביד 16/02/2016
התפטרות הורה 08/11/2015
זמן נסיעה 08/11/2015
עובד שטחים 01/09/2015
עובד יומי 01/09/2015
סעיף 14 לחוק ... 13/08/2015
הגבלת עישון 02/06/2015
החל מיום 31.1.2015 חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה. הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. בנוסף, המעסיק ימסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על אי קבלתו של המועמד לעבודה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983 אוסר, בין היתר, על עישון במקומות ציבוריים, ומטיל חובות על מחזיק למעשה של מקום ציבורי.

החוק מונה מהם המקומות אשר יחשבו "מקום ציבורי", וביניהם, מקום עבודה, למעט חלק ממנו שהוא חדר או אולם שהעישון הותר בו במפורש, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק (סעיף 15 לתוספת לחוק). 

 

על המחזיק למעשה של מקום ציבורי, לפקח ולעשות כל שניתן למנוע עישון או החזקת סיגריה, סיגרילה, סיגר או מקטרת דלוקים, במקום הציבורי.

יראו במחזיק כמי שמילא חובותיו במידה ויוכיח, בין היתר, כי נקט אמצעים למנוע עישון והחזקה, או התלונן בפני המפקח על עישון או החזקה שנמשכו על אף פעולותיו.

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן על מנת למנוע עבירה של אי תליית שלט האוסר את העישון, או הפרת חובות המחזיק כאמור לעיל. הפרת הוראה זו דינה קנס כקבוע בסעיף 61 (א)(1) לחוק העונשין. "נושא משרה" הינו "מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על ניהול כוח האדם בתאגיד". 

למסמכים נוספים ב "כל עובד" בנושא הגבלת עישון לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד