אישור
כל עובד - תשלום קצובת נסיעה
דף הבית > תשלום קצובת נסיעה
תשלום קצובת נסיעה
תקציר
סימוכין: פרק ראשי: ניהול תקציבי שכר, גמלאות וכוח אדם פרק משני: החזר הוצאות מספר הוראה: 13.4.2                                             מהדורה: 01 1.      כללי 1.1.   עובדי משרדי הממשלה זכאים לקצובת נסיעה בתחבורה הציבורית, בקווים העירוניים והבין-עירוניים, והיא מוגדרת לכל קטגוריית עובדים ועל פי מאפיינים שונים. 2.      מטרת המסמך 2.1.   להנחות את הגורמים בחשבויות ואת העובדים לגבי תשלום קצובת נסיעה בתחבורה ציבורית. 3.      הגדרות 3.1.   דרכים קשות – דרכים לא סלולות. 3.2.   חודש קלנדארי – מה-1 בחודש קלנדארי עד יומו האחרון. 3.3.   מקום מגורים – הכתובת שבה מתגורר העובד במרבית ימי השבוע על פי הצהרתו. 3.4.   עובד עיוור – עובד אשר נושא תעודת עיוור, שעותק שלה תויק באמרכלות המשרד וביחידת השכר. 3.5.   קצובת נסיעה – החזר הוצאה שיש לשלמו בהתאם להוצאות הנסיעה בפועל ממקום המגורים למקום העבודה. 4.      הנחיות לביצוע 4.1.   זכאות לקצובת נסיעה 4.1.1.         עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע ממקום מגוריו למקום עבודתו, בין אם הוא משתמש בתחבורה ציבורית ובין אם הוא משתמש ברכב פרטי או בכל אמצעי אחר, זכאי לקבל קצובת נסיעה בשיעורים ובתנאים כמפורט בהודעה, "לוח תעריפי נסיעה", מס' ה. 13.4.2.1. 4.1.2.         עובד זכאי לקצובה ממקום מגורים אחד בלבד. 4.1.3.         קצובת הנסיעה תשולם על פי התעריף הזול ביותר בתחבורה הציבורית ובמחיר הנמוך הקיים באותו מסלול נסיעה בלבד. 4.1.4.         החזר נסיעות בתחבורה ציבורית יינתן ללא תלות בתדירות התחבורה וללא קשר למועד תחילת עבודתו של העובד או לסיומה. 4.1.5.         עובד הנוסע בקווים שבהם חל הסדר "חופשי חודשי" או "חופשי חודשי מרחבי", זכאי לקצובת נסיעה שלא תעלה על מחיר כרטיסי חופשי חודשי בהסדרים אלה. 4.1.6.         עובד הנוסע בקווים שבהם לא חל הסדר "חופשי חודשי" או "חופשי חודשי מרחבי", זכאי לקצובת נסיעה בשווי מחיר נסיעה בודדת, הלוך ושוב, כפול מספר הימים שבהם הגיע לעבודה. קצובה זו, המותנית בדיווח, תשולם רק עבור ימים שבהם הגיע העובד בפועל למקום עבודתו הקבוע. 4.1.7.         עובד אשר לצורך נסיעותיו נזקק לכרטיס "חופשי חודשי" וגם לנסיעות בין-עירוניות, זכאי הן לקצובת נסיעה כמחירו של כרטיס "חופשי חודשי" והן לנסיעות על בסיס יומי, וזאת עד לתקרה של 1,330 שקלים חדשים לחודש. 4.1.8.         עובד הנוסע לעבודתו בנסיעות בין-עירוניות פרטניות, יהיה זכאי לקצובת נסיעה בגין הימים שבהם הג ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית