אישור
כל עובד - קצובת נסיעה בתחבורה ציבורית במגזר הציבורי
דף הבית > קצובת נסיעה בתחבורה ציבורית במגזר הציבורי
קצובת נסיעה בתחבורה ציבורית במגזר הציבורי
תקציר
סימוכין: בשינוי לחוזר חשכ"ל 2005/16 מה-10 באוגוסט 2004 1.      מטרת הנוהל 1.1.   בחוזר זה מפורטים הנחיות חדשות בנוגע לקצובת נסיעה בתחבורה ציבורית. 1.2.   במקביל לשינויים שיפורטו בחוזר זה, חלו שינויים בתעריפי הנסיעה בתחבורה ציבורית. הננו מפרטים בנספח הרצ"ב את תעריפי הנסיעה בקווים הבינעירוניים והעירוניים ואת הקודים החדשים של כל תעריף. 1.3.   נוהל זה מחליף כל הוראה שהיא שיצאה בנדון עד מועד פרסום זה, וכל הוראה אחרת כאמור בטלה. 2.      זכאות לקצובת נסיעה 2.1.   עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, בין אם הוא משתמש בתחבורה ציבורית ובין אם הוא משתמש ברכב פרטי או אחר, זכאי לקבל קצובת נסיעה בשיעורים ובתנאים כמפורט בחוזר זה. 2.2.   תשלום קצובת נסיעה בתחבורה ציבורית הינו החזר הוצאה שיש לשלמה בהתאם לנסיעות בפועל ממקום המגורים למקום העבודה. מקום מגורים - כתובת בה הוא מתגורר במרבית ימי השבוע . יובהר כי עובד זכאי לקצובה ממקום מגורים אחד בלבד (אין שתי כתובות). 2.3.   החזר נסיעות בתחבורה ציבורית יהא ללא תלות בתדירות התחבורה וללא קשר למועד תחילה או סיום עבודה וכן ללא קשר אם העובד הגיע בתחבורה ציבורית או באמצעי חליפי אחר. 2.4.   עובד הנעדר מעבודתו תקופה  רצופה מחודש  ימים קלנדרי ומעלה (חודש קלנדרי=מה-1 עד 31 לחודש), אינו זכאי לקצובה בגין חודש זה. 2.5.   עובד המוסע לעבודה או ממנה ברכב ממשלתי או הסדר אחר הממומן על ידי אוצר המדינה איננו זכאי לקצובה. עובד המוסע באופן חלקי במהלך החודש ברכב ממשלתי או הסדר אחר כאמור זכאי לקצובה באופן יחסי. 2.6.   עובדים, אשר מועסקים במשרה חלקית והזכאים לקצובת נסיעה על בסיס כרטיס "חודשי חופשי", יהיו זכאים לקצובת נסיעה ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית